Thursday, June 08, 2006

متن کامل مجموعه پيشنهادی اروپا به ايران

*در پيشنهاد پنج باضافه يک به تهران, اجرای مجموعه مفاد مربوط به مشوق ها نظير ايجاد تاسيسات راکتور آب سبک جديد, امکان خريد هواپيماهای ايرباس, عضويت در سازمان تجارت جهانی و.. موارد مشابه به تعليق غنی سازی اورانيوم در دوره راستی آزمايی و طی مذاکرات مشروط است.

روشنگری:يک روز پس از سفر سولانا به تهران شبکه ای. بی . سی نيوز متن کامل مجموعه پيشنهادی اروپا به ايران را انتشار داده است. راجع به زمان پاسخ رژيم اسلامی به اين پيشنهادات, سولانا از اعلام يک سقف زمانی خودداری کرد. وی به دنبال ديدار با آنجلا مرکل صدراعظم آلمان در اين مورد ضمن ابراز خوشبينی محتاطانه نسبت به پاسخ رژيم اسلامی گفت:"مجموعه‌ى پيشنهادى هيچ چارچوب زمانى مشخصى را ندارد، اما زمان نسبتا كوتاهى براى پاسخ به آن لازم است و بايد ظرف هفته‌هاى آتى اين پاسخ داده شود."
ار سوی ديگر لاوروف وزير امور خارجه روسيه گفت "ايران تا پايان ماه ژوئن فرصت دارد پاسخ قاطعانه‌اى به پيشنهادهاى جديد اروپا براى حل مسئله هسته‌ايش بدهد."

در پيشنهاد پنج باضافه يک به تهران اجرای مجموعه مفاد مربوط به مشوق ها نظير ايجاد تاسيسات راکتور آب سبک جديد, امکان خريد هواپيماهای ايرباس, عضويت در سازمان تجارت جهانی و.. به تعليق غنی سازی اورانيوم در دوره راستی آزمايی و مذاکرات بعدی در اين مورد مشروط است.
در متن پيشنهادی آمده است که برای گسترش همکاری و روابط با ايران بر پايه احترام دو جانبه و ايجاد اعتماد جهانی درباره ماهيت کاملا صلح آميز برنامه هسته ای ايران و شروعی تازه در مذاکرات برای توافقی جامع و برای کنار آمدن با آژانس بين المللی انرژی اتمی و حمايت در قطعنامه شورای امنيت جامعه جهانی اقدامات زير را انجام می دهد:

کليات مشوق اروپا
- تأييد حق غيرقابل انتقال ايران برای استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آميز در راستای فصل چهارم پيمان منع گسترش هسته ای و در هماهنگی با تعهدات بين المللی و حمايت سياسی از گسترش برنامه هسته ای غيرنظامی.

- حمايت فعالانه از فعاليت های مرتبط با برنامه هسته ای غيرنظامی ايران از جمله ساخت راکتورهای آب سبک جديد در ايران از طريق پروژه های مشترک در چارچوب آژانس و در هماهنگی با قوانين آن.

- توافق برای توقف بحث پرونده ايران در شورای امنيت در صورت از سرگيری مذاکرات.

تعهدهای ايران
- تعهد به بررسی مسائل معوقه و تمامی نگرانی های جهانی از طريق همکاری کامل با آژانس.

- تعليق تمامی فعاليت های مرتبط به غنی سازی و فرآوری و تعهد به ادامه آن در طول مذاکرات.

- از سرگيری اجرای پروتکل الحاقی.
محدوده همکاری های آينده که در مذاکرات بر اساس توافقی بلندمدت آورده می شوند. جامعه جهانی اقدامات زير را انجام خواهد داد:

همکاري‌های هسته ای
- حق ايران برای دستيابی به انرژی هسته ای
- تأييد حق غيرقابل انتقال ايران در استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آميز در راستای فصل چهارم معاهده منع گسترش سلاح های اتمی و در هماهنگی با تعهدات جهانی و تأکيد بر حمايت سياسی برای توسعه برنامه هسته ای غيرنظامی.
- مذاکره و اجرای توافق همکاری هسته ای ايران و اروپا.
- راکتورهای آب سبک
- در رابطه با برنامه توليد انرژی هسته ای غيرنظامی ايران، حمايت فعالانه از ساخت راکتورهای آب سبک جديد در ايران از طريق پروژه های مشترک در چارچوب آژانس و هماهنگ با قوانين آن، استفاده از فناوری مدرن از جمله اجازه برای انتقال کالاهای مورد نياز.

همکاری های اقتصادی
- سرمايه گذاری و تجارت جهانی.
- حمايت از پيوستن کامل به ساختارهای جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی و ايجاد چارچوبی برای افزايش سرمايه گذاری مستقيم در ايران و تجارت با ايران (از جمله توافق همکاری های اقتصادی و تجاری با اتحاديه اروپا)

صنعت هوايی غيرنظامی
همکاری های هوايی غيرنظامی (از جمله امکان خريد هواپيماهای غيرنظامی) و برداشتن محدوديت های سازندگان اين هواپيماها از صادرات چنين هواپيماهايی به ايران و از اين طريق ايجاد امکان خريد ناوگان هواپيماهای مسافربری جديد توسط ايران.

همکاری در زمينه انرژی
ايجاد همکاری های استراتژيک انرژی در بلندمدت ميان ايران و اتحاديه اروپا يعنی گسترش و نوسازی بخش نفت و گاز، همکاری علمی و فنی در فعاليت های پايين دستي، توسعه زيربنای انرژی در ايران، ساخت خط لوله بين المللی و در زمينه انرژی های تجديدپذير و کارايی انرژی

همکاری در فناوری های پيشرفته
همکاری در زمينه فناوری پيشرفته و ساير حوزه های مورد توافق پژوهش و توسعه انرژی هسته ای

- ارائه بسته ای جامع از همکاری های پژوهشی و توسعه از جمله ساخت احتمالی راکتورهای تحقيقاتی آب سبک به ويژه در زمينه توليد ايزوتوپ های راديواکتيو، کاربرد اساسی هسته ای و تحقيقاتی در پزشکی و کشاورزی.

تضمين های سوختی
- تضمين قانونی و چند لايه سوخت به ايران عمدتا بر پايه:
- مشارکت به عنوان همکار در مرکز چرخه سوخت جهانی در روسيه که تمامی هگزا فلوريد اورانيوم توليد شده در نيروگاه UCF اصفهان را غنی می کند.
- ايجاد بانک سوخت برای حفظ ذخاير سوختی داده شده به ايران تا پنج سال با مشارکت و تحت نظارت آژانس.
- اجرای ايده های فرانسه و آمريکا در مورد تضمين چند لايه مکانيسم عرضه سوخت.

بازبينی مهلت قانونی
توافق بلندمدت با توجه به تلاش های مشترک برای ايجاد اعتماد جهانی شامل يک بند برای بازبينی توافق در تمامی جنبه های آن به صورت زير می شود:

- تأييد آژانس مبنی بر اينکه تمامی مسائل معوقه و ساير نگرانی های جهانی برطرف شده اند و به جايی رسيده که ديگر هيچ فعاليت يا مواد ناشناخته هسته ای در ايران يا تبديل مواد هسته ای وجود ندارد.

- ايران نشان دهد که هرگونه فعاليت جديد در عرصه هسته ای به اصول اقتصادی منسجم و معتبری مرتبط است و در حمايت از برنامه توليد انرژی غيرنظامی موجود انجام می شود.

- تصميمات آژانس و شورای امنيت سازمان ملل در مورد اينکه تمامی تعهدات ايران انجام شده و اعتماد جهانی در مورد ماهيت کاملا صلح آميز برنامه هسته ای غيرنظامی ايران بازگشته است.

سياسی
- همکاری امنيتی در منطقه
حمايت از ايجاد سازمانی منطقه ای و ميان دولتی شامل کشورهای منطقه و ساير کشورهای علاقه مند برای ارتقا سطح همکاری و گفت‌وگو در مورد مسائل امنيتی خليج فارس با هدف ايجاد تمهيدات امنيتی منطقه و همکاری در مورد مسائل مهم امنيتی در منطقه از جمله تضمين اقتدار سياسی و تماميت ارضی
- منطقه عاری از سلاح های کشتار جمعی در خاورميانه.
- حمايت از هدف ايجاد منطقه عاری از سلاح های کشتار جمعی و رابط های انتقال دهنده آنها به خاورميانه.
اقدامات احتمالی در صورت عدم همکاری ايران:

در صورتی که ايران با جامعه بين المللی همکاری نکند، ما قبول می کنيم که به منظور اثر بخشی بر تصميمات جامعه بين المللی از ليست موارد زير که طبق بند 41 از فصل هفتم منشور سازمان ملل پذيرفته شده گزينه هايی را انتخاب کنيم.

گزينه های در نظر گرفته شده برای برنامه های هسته ای و موشکی ايران
* تحريم صادرات کالاها و تکنولوژيها که مرتبط با اين برنامه ها باشد.
* مسدود کردن دارايی ها و تحريم معاملات تجاری سازمانها و اشخاص مرتبط با برنامه های موشکی و هسته ای
* تحريم سفرها و ارائه ويزا به اشخاص در اين زمينه
* تعليق همکاريهای فنی با آژانس بين المللی انرژی اتمی
* تحريم سرمايه گذاری در صنايعی که مرتبط با اين فعاليت ها باشند.
* جلوگيری از تحصيل دانشجويان ايرانی در رشته هايی که مرتبط با فعاليت های هسته ای يا موشکی باشند.

تحريم های سياسی و اقتصادی
* کاهش و قطع همکاری های دو طرفه
* عدم صدور ويزا برای مقامات و شخصيت های عالی رتبه سياسی
* انسداد دارايی های اشخاص و سازمان هايی که با ايران همکاری دارند يا ارتباط نزديکی دارند.
* تحريم تسليحاتی ايران
* تحريم صادرات محصولات خاص به ايران از قبيل محصولات نفتی و گازی
* عدم حمايت از درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی
* تحريم سرمايه گذاری و همکاری در ايران در بخش های خاص
* انسداد سرمايه های موسسات مالی ايرانيان
* کاهش حمايت دولتی از تضمين های اعتباری تجارت و صادرات به ايران

No comments: