Tuesday, January 31, 2006

اعتصاب غذای یک زندانی کرد در مهاباد

مرکز اطلاع رسانی
مهاباد- گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان:
یک زندانی کرد به‌ نام"سمکو قادرپور "در اعتراض به‌ حکم 11 سال زندان خود، دست به‌ اعتصاب غذا زده‌ است.
براساس گزارشات موجود قادرپور که‌ پیش از این به‌ اتهام همکاری با احزاب مخالف (همکاری با کومله‌) دستگیر ‌و به‌ 11 سال زندان محکوم گردیده‌ بود، اکنون نزدیک به‌ 17 ماه است که‌ در زندان مهاباد به‌ سر میبرد و طی این مدت بدون وکیل بوده‌ است. سمکو قادرپور که‌ از روز جمعه‌ 7بهمن ماه اعتصاب خود را آغاز کرده‌ است میگوید ؛ به قصد گرفتن اماننامه‌ از عراق به ایران بازگشته، اما نیروهای دولتی به‌ بهانه‌ همکاری و عضویت در کومله‌ وی را دستگیر کرده‌ و به‌ 11 سال محکوم کرده‌اند. او افزوده است: از آنجائیکه‌ کسی را ندارد تا به‌ کارهایش رسیدگی کند و پیگیر پرونده اش باشد، مورد ظلم قرار گرفته‌ و با چنین حکم بی رحمانه‌ای مواجه گشته است. سمکو قادر پور از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تقاضا کرده است تا‌ او را به‌ عنوان عضو افتخاری خود پذیرفته‌ و از وی دفاع نمایند. ادامه اعتصاب غذای این زندانی، اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شاخه‌ مهاباد را نگران کرده است.
تنظیم خبر: 10 بهمن 1384

No comments: