Friday, January 05, 2007

هشدار حکم اخراج یک خانواده‌ی کرد پناهنده‌ی سیاسی از سوئیس


Amirkahled@hotmail.com

به‌ سازمان حقوق بشر
سازمانهای طرفدار حقوق پناهنده‌گان و همه‌ انسانهای آزادیخواه‌ جهان
من خالد امیری بهمراه‌ خانواده‌ام مدت 3 سال است به‌ کشور سوئیس آمده‌ و تقاضای پناهنده‌گی سیاسی کرده‌ام.در این سه‌ سال،سه‌ بار برای رسیده‌گی به‌ پرونده‌ی پناهنده‌گی مان،مصاحبه‌ شده‌ایم و هر سه‌ بار جواب منفی گرفته‌ایم. در نیمه‌ دسامبر 2006 ادارات مربوطه‌ در نامه‌ای رسمی ضرب العجلی تعیین کرده‌اند که‌ بایستی تا تاریخ 7 فوریه‌ 2007 کشور سوئیس را ترک کنیم وگرنه‌ آنها به‌ زور متوسل شده‌ و ما را دیپورت خواهند کرد.
من یک کارگر کرد هستم و پدر 4 فرزند خرد سال، یکی از فرزندانم فلج جسمی و مغزی است و کوچکترین فرزندم تنها 2 ماه‌ از سنش اش می گذرد. 2 فرزند خرد سال دیگرم در انجا مشغول درس و مدرسه‌ هستند.
در این سه‌ سال از حق کار برخوردار نبودم و با حداقل کمک های اجتماعی مجبور به‌ ادامه‌ زندگی و انتظار برای دریافت حق اقامت بودیم و مشکلات روحی زیادی را بایستی تحمل می کردیم. همواره‌ هر جا برای دفاع از حقوق مناهنده‌گان، کارگران و زنان تظاهراتی بوده‌ شرکت کرده‌ایم.
من بدلیل هواداری از کومه‌له‌-سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران و فعالیت در راه‌ دفاع از حقوق ملت تحت ستم کرد و همه‌ زحمتکشان زیران بعد از سالها تحمل جنگ و دربدری مجبور به‌ فرار از کشورم شده‌ و به‌ سوئیس رسیدم. با وجودی که‌ در کیس پناهنده‌گی ام همه‌ دلایل فرار و علت پناهنده‌گی ام را یاد آور شده‌ام و حتی از طرف تشکیلات کومه‌له‌ تایید شده‌ و مورد حمایت سیاسی هم قرار گرفته‌ام اما مسئولین اداره‌ پناهنده‌گی سوئیس به‌ هیچکدام از درخواست های ما توجه‌ نکرده‌ و همانطور که‌ یاد آور شدم خانواده‌ی من را در محرض دیپورت قرار داده‌اند.
از امروز که‌ این نامه‌ را مینویسم تا مهلت تعیین شده‌(7فوریه‌ 2007) برای ما تقریبا یکماه‌ بیشتری فرصت نمانده‌ است. وقت بسیار تنگ است.من نه‌ امکان بازگشت دارم و نه‌ امکان سفر به‌ کشوری دیگر.بقول معروف نه‌ راه‌ پس دارم نه‌ راه‌ پیش.اداره‌ پناهندگی سوئیس من و خانواده‌ام را در چنان بن بستی قرار داده‌ است که‌ سرنوشت ما را سیاه‌ کرده‌اند. در این شرایط تنگ و شخت خانواده‌ی من به‌ کمک های انسان دوستانه‌ی شما نیازمندند. ما کمک احتیاج داریم که‌ مسئولین اداره‌ امور پناهندگی و دولت سوئیس در تصمیم به‌ اخراج پناهندگان سیاسی و منجمله‌ خانواده‌ی من تجدید نظر کنند. من و همسرم تصمیم داریم برای دفاع از حق خودمان تا آخرین لحظه‌ اینجا بمانیم و برای دریافت حق اقامت مبارزه‌ کنیم.
در این مبارزه‌ ما به‌ کمک همه‌ ی مدافعین حقوق پناهندگی و انسانهای مبارز و آزادیخواه‌ نیاز فوری داریم. با ما تماس بگیرید، ما را راهنمایی کنید، باید جلوگیری این اخراج ها گرفت. امروز خانواده‌ ی من اخراج می شوند و فردا سراغ خانواده‌های دیگر خواهند رفت. باید متحد بایستیم و با سیاستهای ضد پناهندگی در این کشور مبارزه‌ کنیم.
خواهشمندم نامه‌های اعتراضی برای جلوگیری از اخراج ما به‌ دولت سوئیس و اداره‌ی پناهندگان بفرستید. خبرنگاران را در جریان اخراج قرار دهید و به‌ هر نحو ممکن با ما تماس بگیرید و در تماس بمانید و از هر کمک و راهنمایی خود ما را محروم نسازید.
آشکارا اعلام می کنم در صورت اقدام و توسل به‌ زور و اخراج ما از سوئیس مسئولیت مستقیم جان من، همسرم و فرزندانم بر عهده‌ دولت سوئیس خواهد بود!
خالد امیری
4.01-2007
tel:004162 7230320 آدرس برای تماس با من
Amiri kahled Talacker Str.1 5037 Mohen
برای اعتراض نامه‌های خود را به‌ فاکس و امیل زیر بفرستید
Bundesamt für Migration,BFM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern
http://www.bfm.admin.chTel: +41(0)31 324 60 71 Fax : +41(0) 31 325 8888
migrationsamt@ag.ch Sektion Asylwesen Tel :0041( 0)62 835 18 78 Fax :0041 (0)62 835 18 84
Amnesty International service@amnesty.ch

No comments: