Thursday, September 21, 2006

مردم ایران، مردم کردستان

طی یک سال و نیم گذشته‌، یعنی از زمان ایجاد سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تا کنون، تعداد کثیری از اعضای سازمان ما (RMMK) بویژه‌ مسئولین آن به‌ بهانه‌های مختلف از سوی نیروهای امنیتی و قضایی در کردستان تحت تعقیب، بازپرسی و مجازات قرار گرفته‌اند. از جمله‌ این موارد میتوان به‌ ربوده‌ شدن سروه‌ کامکار، محاکمه‌ و تهدید زینب بایزیدی، اجلال قوامی، شیرکو جهانی اصل، نوید فتحی، زندانی کردن سامان رسول پور، غفور محمدی، بهزاد کمانگر و برهان غسالی، پوریا مفرح، هیمن محمودی و دیگران‌ اشاره‌ کرد. همچنین فیلتر کردن و نابود کردن سایتهای سازمان و دستبرد و نابودی اطلاعات ذخیره شده در کامپیوترهای سازمان مرکزی در تهران، حمله‌ های دیگری به‌ حقوق و خواست مردم کرد و اعضای سازمان به‌ شمار می آید. اما اینبار رئیس سازمان " آقای محمد صدیق کبودوند" هدف قرار داده‌ شده‌ است. ایشان به‌ دلیل آزاد اندیشی، کردار و فعالیت بشر دوستانه‌شان و به‌ بهانه‌ مسئولیت در هفته‌نامه‌ مردمی " پیام مردم " که‌ توسط سرکوبگران آزادی بیان و اندیشه‌ توقیف گردیده‌ است، از سوی دادگاه سنندج ، با حکم ناروای زندان رو به رو گردیده‌اند.
زندانی کردن رئیس و بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به‌ اتهام پراکتیزه‌ نمودن فعالیت و مبارزه‌ جهت آزادی بیان و اندیشه‌ و دفاع از حقوق بشر در کردستان، یورشی دیگر به‌ خواسته‌های دمکراتیک ملت کرد و مفاهیم مذکور در کردستان به‌ شمار می آید. در حقیقت این حمله‌ای است به‌ مدافعین راستین حقوق بشر در کردستان و میتوان آن را حمله‌ شدید دیگری به‌ اصل حقوق بشر در کردستان به‌ شمار آورد. آقای کبودوند‌ در طول زندگی خویش صادقانه‌ و فداکارانه‌ به‌ حقوق خلق و خواسته‌های انسانی مردم خدمت کرده‌ و از مال و جان خود نیز گذشته‌ است، زندانی کردن ایشان و تداوم چنین رفتاری، لکه‌ نابخشودنی دیگری بر تارک تاریخ این مملکت خواهد بود.
ما اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شاخه‌ مهاباد، ضمن درخواست آزادی و عدم تعقیب قضایی آقای "محمدصدیق کبودوند" از همه‌ شخصیتها، سازمانها و ارگانهای مدافع حقوق بشر و رسانه‌های جمعی در کردستان، ایران و جهان میخواهیم که‌ در برابر زندانی شدن رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان آقای " کبودوند"، خاموش و ساکت نمانده‌ و با انعکاس مداوم و اعتراضات گسترده خود به‌ دفاع از ایشان و دیگر انسانهای حق طلب در کردستان و ایران برخیزند.

شورای اداره واحد مهاباد سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

No comments: