Monday, January 30, 2006

دستگیری رهبران سندیکای شرکت واحد تهران در آستانه‌ اعتصاببنا به آخرین گزارشهای منتشره، در آستانه اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران و حومه که از سوی
سندیکای آنان برای روز شنبه 8 بهمن ماه 1384 تدارک دیده شده بود، اعضا ی هيئت مدیره سندیکا به دادگاه
احضار شده اند و خبرها حاکيست که تعدادی از آنان دستگير و بازداشت شده اند: منصور حيات غيبی، سيد داوود
رضائی، سعيد ترابيان، علی زارحين ترازی، از جمله اعضای دستگير شده هستند . در عين حال اخباری از
بازداشتهای وسيعتر پخش گردیده است.
همچنين گزارش می شود که نيروهای اطلاعاتی و امنيتی رژیم اقدامات وسيعی را برای ممانعت از اعتصاب
کارگران شرکت واحد در پيش گرفته اند. به نام جمعی از بسيجيان در تهران اطلاعيه انتشار داده اند و کارگران
مبارز، وابسته به آمریکا معرفی شده اند . شهردار تهران _قاليباف _ کارگران را تهدید کرده و رادیوی جمهوری
اسلامی آنها را خرابکار ناميده است . بدین ترتيب جمهوری اسلامی بار دیگر به جای رسيدگی به مطالبات
کارگران، دشمنی دیرینه اش را با کارگران تکرار کرده است.
با این وجود، گزارش ها نشان از آن می دهد که کارگران شرکت واحد تهران مصمم به برپایی اعتصاب خود
خواهند بود. تشکلهای دانشجویی، جوانان و زنان از اعتصاب اعلام حمایت نمودهاند.
کارگران مبارز!
مردم آزاده، زنان آزادیخواه، دانشجویان مبارز!
اینک که جمهوری اسلامی عليه اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران شمشير را از رو بسته و تنها راه نجات
را در ممانعت از برپایی اعتصاب و درهم شکستن آن ميداند، کارگران شرکت واحد را تنها نگذاریم . آنان بيش از
هر زمانی نيازمند حمایت و دفاع سرسختانه شما و ما هستند. با تمام امکانات خود آنان را یاری دهيد.
پيروز باد مبارزات کارگران و سندیکای شرکت واحد تهران
کومه‌له_ سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران
بهمن ماه 1384
www.komala.org
Email: Komala1348@hotmail.com
Email:komala1348@yahoo.com
Mobail:009647702207123

No comments: