Thursday, March 02, 2006


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

هستی،موجودیت و هویت ملت کرد در امان بماند

مردم شریف ایران و ملت ستمدیده کرد

تغییر بافت جمعیتی، فرهنگی، ملی، اتنیکی، و مذهبی شهرهای کردستان، اقدام علیه حقوق بشریت و اقدام علیه هستی و موجودیت ملت کرد و مصداق بارز و عینی ژنوساید است.
گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گزارش میدهند در یک برنامه از پیش تعیین شده و عملیاتی هدایت شده، شهر سنندج، بزرگترین شهر کاملا کردی، با هدف تغییر در بافت فرهنگی، زبانی، ملی، قومی، مذهبی و اخلاقی و جمعیتی به سرعت در حال دگرگونی است. گزارشگران و منابع مستقل بر این باوراند متولیان و مجریان سیاستهای تغییر و تخریب بافت شهرسنندج، اکنون هویت و موجودیت ملت کرد را نشانه رفته اند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اعتراض شدید به تغییر بافت جمعیتی شهرهای مناطق کردنشین، تعرض به حیات فرهنگی، اجتماعی، ملی و اتنیکی و مذهبی مردم کرد و اقدامات در شرف انجام، بویژه در شهر سنندج را اقدام علیه بشریت و مصداق عینی و بارز ماده 2 "کنوانسیون بین المللی جلوگیری از ژنو ساید" تلقی می نماید. این سازمان ایراد ضربات و صدمات عمدی به موجودیت ملت کرد، از طریق تغییر در شرایط زندگی و اجتماعی، تخریب و تغییر فرهنگی، زبانی، مذهبی و جمعیتی را در راستای نابودی بنیانهای ملی و هویت ملت کرد در ایران ارزیابی می کند. به نظر این سازمان اجرای هرگونه طرحی با هدف نابودی و فروپاشی حیات فرهنگی و زبانی و اجتماعی، یا احساسات ملی، اتنیکی و مذهبی و یا اقتصادی به مثابه ژنوساید علیه هستی و موجویت ملت کرد میباشد. بنابراین سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تمامی نهادها و سازمانهای مدنی، فرهنگی، مراجع مدافع حقوق بشری، ملت کرد و مردم ایران را به اعتراض در برابر این گونه اقدامات فرا خوانده و خواهان توقف فوری و کامل برنامه های در دست اجرا و سیاستهای اتخاذی دولت در این زمینه است. بدیهی است، این سازمان حق مراجعه به مراجع بین المللی را برای خود و ملت کرد محفوظ می دارد.

تهران: 10 اسفند 1384 / 1 مارس 2006

سازمان دفاع ازحقوق بشر کردستان

No comments: