Saturday, February 11, 2006


اطلاعیه دبیرخانه کومه­له‌
پشتیبانی از روز جهانی در دفاع از کارگران ایران

کنفدراسیون بین­المللی اتحادیه­های آزاد کارگری و فدراسیون اتحادیه­های جهانی روز 15 فوریه برابر با 25 بهمن ماه جاری را روز جهانی در حمایت از کارگران ایران اعلام کرده­اند. این سازمانهای کارگری از همه اتحادیه­ها در سراسر جهان خواسته اند که درهر کشوری که سفارت جمهوری اسلامی وجود دارد طی یک تطاهرات اعتراضی از کارگران ایران حمایت کنند ویا در صورت عدم وجود سفارت جمهوری اسلامی در مقابل وزارت کشور مربوطه تجمع کرده­ و مطالبات کارگران ایران را مورد حمایت خود قرار دهند.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه­های آزاد کارگری و فدراسیون اتحادیه­های جهانی مطالبات کارگران ایران را بدین صورت طرح کرده­اند تا در روز جهانی حمایت از آنان از سوی اجتماع کنندگان طرح گردد:
1 - به رسمیت شناختن حق تشکل کارگران در ایران

2- آزاد کردن منصور اسانلو و کلیه کارگران دستگیر شده شرکت واحد

3- پذیرش حق داشتن سندیکا از طرف مدیریت شرکت واحد

4- به رسمیت شناختن حق قرارداد دسته جمعی

5- پرداخت دستمزدهای عقب افتاده کلیه کارگران و اعضای سندیکا

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه­های آزاد کارگران از همه اتحادیه­ها خواسته است که گزارش اعتراضات خود را در سطح گسترده منعکس کنند.

بدون شک این اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران و جنبش اتحادیه­ای ایران، تکان جدید و توان و امید تازه­ای به مبارزات برحق آنان می دهد که به­ویژه طی یک ده و نیم گذشته در سکوت رسانه­های داخلی و خارجی و در شرایط فوق­­­­العاده دشواری از نظر معیشتی و امنیتی این مبارزات را به پیش برده­اند. کومه­له ضمن گرمترین پشتیانی از این اقدام بین­المللی از همه گروههای طرفدار جنبش کارگری و همه مبارزان و دوستداران آزادی و حقوق بشر می­خواهد با تمام توان این روز جهانی اتحاد بین­المللی کارگری را با اعتراضات و حضور محکم خود به تجربه و دستاوردی نوین برای جنبش کارگری و کل جنبش آزادیخواهی ایران تبدیل کنند.

همه­ تشکیلات­­­­­­­­های کومه­له در خارج کشور، تمام اعضا و هواداران کومه­­­­له درهر گوشه جهان نه فقط باید در این اعتراضات و این روز جهانی حضور داشته باشند بلکه باید جز سازماندهندگان اعتراضات این روز در محل زیست خود باشند.
- به رسمیت شناختن حق تشکل کارگران در ایران

2- آزاد کردن منصور اسانلو و کلیه کارگران دستگیر شده شرکت واحد

3- پذیرش حق داشتن سندیکا از طرف مدیریت شرکت واحد

4- به رسمیت شناختن حق قرارداد دسته جمعی

5- پرداخت دستمزدهای عقب افتاده کلیه کارگران و اعضای سندیکا

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه­های آزاد کارگران از همه اتحادیه­ها خواسته است که گزارش اعتراضات خود را در سطح گسترده منعکس کنند.

بدون شک این اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران و جنبش اتحادیه­ای ایران، تکان جدید و توان و امید تازه­ای به مبارزات برحق آنان می دهد که به­ویژه طی یک ده و نیم گذشته در سکوت رسانه­های داخلی و خارجی و در شرایط فوق­­­­العاده دشواری از نظر معیشتی و امنیتی این مبارزات را به پیش برده­اند. کومه­له ضمن گرمترین پشتیانی از این اقدام بین­المللی از همه گروههای طرفدار جنبش کارگری و همه مبارزان و دوستداران آزادی و حقوق بشر می­خواهد با تمام توان این روز جهانی اتحاد بین­المللی کارگری را با اعتراضات و حضور محکم خود به تجربه و دستاوردی نوین برای جنبش کارگری و کل جنبش آزادیخواهی ایران تبدیل کنند.

همه­ تشکیلات­­­­­­­­های کومه­له در خارج کشور، تمام اعضا و هواداران کومه­­­­له درهر گوشه جهان نه فقط باید در این اعتراضات و این روز جهانی حضور داشته باشند بلکه باید جز سازماندهندگان اعتراضات این روز در محل زیست خود باشند.

پر توان باد اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران

کومه­له- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران

11/فوریه/2006

21/بهمن/1384


Web: www.komala.org

E-mail:komala1348@yahool.com

E-mail:komala1348@hotmail.com


Mobile: 009647702207123

No comments: